Trekk i lønn for ferie. Felles feriepengeutbetaling

Trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie

. Det er — både for arbeidsgiver og arbeidstaker — det totale utbetalte beløpet som er av interesse, ikke hva man kaller det. Partene kan bli enige om å utbetale feriepengene på et senere tidspunkt, for eksempel i juni måned året etter, sammen med utbetaling av feriepenger til de øvrige ansatte i virksomheten. Mindre lønn i juni Siden du får feriepenger for ferien og lønn for de dagene du jobber, får du ikke dobbelt opp naturligvis. Den får de ikke betalt for, men for dem er feriepengene økt til 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget, sier Faugli.

Next

Trekk i Lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie

Denne måten å beregne trekket på brukes ofte selv om arbeidstaker i praksis jobber 5-dagersuke. Nekte å ta ferie Arbeidsgiver kan kreve at det avvikles full ferie så lenge den ansatte får nok feriepenger det året til å dekke bortfallet av lønnen. Loven åpner imidlertid for noen særskilte unntak der arbeidsgiver har anledning til å foreta lønnstrekk, men adgangen er snever. Typetilfelle 1 Arbeidsgiver utbetaler feriepengetillegget i juni. Pass på at du ikke blir trukket i lønn dersom du faktisk jobber i stedet for å ha ferie. Men de skal trekkes for de dagene de skal ha fri.

Next

Trekk i Lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie

For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 % og utgjør 12,5 % av feriepengegrunnlaget. Det skal således svært mye til for at en arbeidstaker må tåle lønnstrekk, selv om arbeidstakeren har opptrådt klandreverdig og har forvoldt en skade for virksomheten. Dette er altså i strid med ferieloven. Denne lønnsarten kan benyttes for manuelle trekk. Nedenfor har vi laget en kalkulator, som hjelper deg med å beregne hva feriepengeutbetalingen blir, basert på feriepengegrunnlaget fra i fjor og lønnstrekk for ferien i år. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk. At det kan kreves fri fra jobb, er likevel ikke det samme som at det kan kreves betalt under ferien, og uten tilstrekkelig opptjening av feriepenger vil ferien i realiteten kunne oppleves som en permisjon uten lønn.

Next

Trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie

Hvis du nå tar ferie i tre uker, vil du normalt sett få utbetalt for tre uker ved neste lønn. For de fleste arbeidstakere betyr juni utbetaling av feriepenger, samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for hele årets ferie. Eller det kan hende at arbeidstakeren forårsaker en erstatningsbetingende handling eller kontraktsbrudd ved sin fratreden. Derfor må det trekkes inn lønn tilsvarende de feriedagene som skal avvikles. I kalkulatoren nedenfor beregnes trekket etter alle tre metodene, slik at det er lett å sammenligne hva utfallet blir - Siden disse brøkene kan virke forvirrende på mange arbeidstakere, er vårt råd å ikke bruke disse på lønnsslippen. Dersom du er usikker på om feriepengene dine er beregnet feil, må du ta kontakt med tillitsvalgt og be om at arbeidsgiver gir et oppsett over hvordan beregningen er gjort slik at du og din tillitsvalgte kan går gjennom beregningen og se at alt er gjort i riktig måte.

Next

Sjekk hva feriepengeutbetalingen blir

Trekk i lønn for ferie

Trekk for full ferie på 25 arbeidsdager. Rapporter i lønnsmodulen, og f. Dersom de ansatte skal ha 5 ukers ferie 30 virkedager utgjør feriepengene 12,0 % 14,3 % for arbeidstakere over 60 år av feriepengegrunnlaget. Dette slik at du får utbetalt for en vanlig måned. Utbetalingsdatoen varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, men normalt er det er julilønnen som erstattes med feriepenger. Bestemmelsen om drøftelser er ment å forhindre vilkårlighet ved avgjørelser om trekkadgang og beløpets størrelse.

Next

Felles feriepengeutbetaling

Trekk i lønn for ferie

For ansatte med månedslønn er det litt upraktisk å trekke for ferie etter hvert som ferien avvikles, og månedslønte avregnes derfor normalt nå i juni. Hvis man bytter jobb og har opptjente fulle feriepengerettigheter det foregående året, har man plikt til å avvikle ferie — selv om feriepengene ble utbetalt da man sluttet hos forrige arbeidsgiver, og man eventuelt har brukt opp disse pengene. Arbeidstaker kan på sin side nekte å ta ferie det antall dager hvor ikke feriepengene dekker lønnsbortfallet, men det holder da ikke å vise til at feriepengene allerede er brukt opp. Forbudet mot å kompensere for manglende avviklet ferie Som nevnt innledningsvis er det et forbud mot å erstatte ferien med en økonomisk kompensasjon. Opptjeningsgrunnlaget er oppgitt i den årlige sammenstillingen over innrapporterte opplysninger som arbeidsgiver skal gi arbeidstaker. Hvis man starter hos en ny arbeidsgiver, vil man også der bli trukket for den perioden hvor man faktisk avvikler ferie. Jeg vil nedenfor først gi en oversikt over lovens system — som ikke nødvendigvis er i samsvar med praksis på alle punkter.

Next